Modele hotarari consiliu de administratie

ART. 3. prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul de Administratie al Scolii cu un numar de 6 voturi “pentru”, – voturi “împotrivă” şi – abţineri, DIN 6 Membri prezenţi stabilirea Consiliului de Administraţie-vizualizare document Consiliul de Administraţie intrunit in sedinta DIN Data de 29.01.2015 Consiliul de Administratie al Gradinitei cu Prog. Prel. Nr. 2 Bistrita întrunit în şedinţă în Data de 18.12.2014 art. 2. se aprobă modificarea componentei comunitara CEAC, respectiv intrarea dans comisie a d-nei Briciu Angela si validarea noului presedinte, d-RA TRIFAN Oana, urmand ca directorul unitatii sa emita deciziile respectif art. 6.Se validează Analiza activităţii Comisiei metodice art. 3. prezenta hotarare se va Comunica membrilor Comisiei. Art. 6.se Aproba Componenta Comisiei temporare de lucru pentru elaborarea noului règlement de ordine interioara al unitatii hotărâri Consiliu administrraţie an Şcolar 2018-2019 art.

1. se Aproba Proiectul de încadrare al grădiniţei cu programme essais Nr. 2 Bistriţa pentru anul Şcolar 2015-2016 DIRECTOR SECRETAR TIFREA CORINA CONSILIU DE ADMINISTRATIE Hotarări CA Nr. 9 DIN 15 feruarie 2019-vizualizare-Anexa MEN Nr. 3637 DIN 19.06.2014 privind structura anului Scolar 2014-2015 art. 2. directorul unitatii va emite Decizia pentru constituirea comunitara. se face completarea normei pedagoce de predare-învăţare-Evaluare la Decker unităţilor de învăţământ/consorţiilor a personalului didactique titulaire Cât şi a personalului angajat conforme art. 21, paragraphe 4; -Calendarul mobilităţii personalului didactique DIN învăţământul preuniversitar pentru anul Şcolar 2014-2015, art. 3.se Acorda Aviz de principiu lingvistic pentru continuitate PE post pentru cererile depuse de d-Nele Sarmas Aurelia si Marton Aliz, in conditiile respectarii metodologiei mobilitatii-Omen 5108/2014 pentru modificarea metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactique DIN invatamantul preuniversitar, aprobata prin Omen Nr. 4895/2014.

Art. 1. se Aproba Componenta comunitara pentru organizarea si desfasurarea concursului la nivel de Unitate pentru Ocuparea postului de educatoare vacantat in timpul anului Scolar dans urmatoarea Componenta:. -Ordinul MEN Nr. 4894 DIN 10.11.2014 pentru aprobarea metodologiei privind fondamentarea cifrei de scolarizare pentru învătămantul preuniversitar de stat finantat de la bugetele locale si de la Comisiei de stat si emiterea avizului conforme în vederea organizării retelei unitătlor de învătămant preuniversitar pentru anul Scolar 2015-2016-expunerea de motive Nr. 674 DIN 18.12.2014, a directorului unitătii de învătământ, referitoare la organizarea unitătii scolaire pentru anul Scolar 2015-2016, având ca fonda ent cifrele de scolarizare propuse a se realiza; Art. 2. se Aproba angajarea d-Rei Andonescu Cristina Andreea PE postul de educatoare, pana la 31.08.2015-Metodologia de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor/catedrelor pedagoce Care se teaza PE parcursul anului Scolar 2014/2015 in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN Nr 4959/2013; hotarârea directive profesoral întrunit în şedinţă în Data de 29.01.2015 în temeiul prevederilor ordinului pentru aprobarea metodologiei-cadru de organizare si functionare a directive de Administratie DIN unitătile de învătămant preuniversitar, Nr. 4619 DIN 2.09.2014; se soluţionează cererile de întregire a normei pedagoce prin Transfer; -METODOLOGIA – cadru privind mobilitatea personalului didactique aprobată prin Omen Nr 5451/2013 cu completările și modificările ulterioare. Art. 3.

directorul unitatii va emite Decizia pentru repartizarea PE post a d-Rei Andonescu Cristina Andreea.